Terms and conditions

Algemene Voorwaarde NVB| Hustle Hard

ARTIKEL 1: DEFINITIES
Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van NVB| Hustle Hard te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.Naomyvanbeem.com

NVB: Daarmee bedoelen we NVB| Hustle Hard en diensten en producten die wij aanbieden onder de naam NVB| Hustle Hard.


Ingangsdatum: De overeenkomst gaat in op de dag van jouw inschrijving.

Inschrijving: een inschrijving waardoor je lid wordt van de NVB| Hustle Hard App en toegang krijgt.

Lidmaatschapsovereenkomst of overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen NVB en het lid door inschrijving.
Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extras.

ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG
a. Je bent welkom om lid te worden bij NVB| Hustle Hard Dit kan op de volgende manier:
1. Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier (www.naomyvanbeem.com)

b. Als je lid wordt van NVB ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan NVB besluiten de overeenkomst eventueel te beëindigen uiteraard stellen we je eerst op de hoogte.


ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN
a. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website. Alle lidmaatschapsvormen geven onbeperkt toegang tot jou App account en de daarbij horende schema's.

b. Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor een vaste termijn met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd.

c. Bij alle lidmaatschappen krijg je toegang tot de NVB app. Bij Actie lidmaatschappen krijg je ook toegang tot onze pro-app.


ARTIKEL 4: TARIEVEN EN BETALING
a. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief zie abonnements prijzen.

b. Als je lid wordt bij NVB kunnen wij inschrijfgeld in rekening brengen. Dit inschrijfgeld kan variëren per lidmaatschapsvorm dit word duidelijk vermeld.

c. Indien je kiest voor betaling per 4 weken bij een overeenkomst voor een jaar dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling en de volgende betalingen vooruit per 4 weken via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per 4 weken. Onze incassoperiode bedraagt 4 weken. Dit betekent dat we 13 incassos uitvoeren per jaar. Een keer per jaar leidt dit ertoe dat in een kalendermaand twee incassos plaatsvinden.

d. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank. Als je niet aan je betalingsverplichting voldoet, zal je NVB| Hustle hard profiel worden geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.

e. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.

f. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.


ARTIKEL 9: BLESSURE OF ZIEKTE

a. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap ( fitness), kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring.

b. Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk.


ARTIKEL 10: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP
a. Indien je een overeenkomst bent aangegaan, kun je deze uiterlijk 31 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.


b. Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan je doen via de website of via de app.

c. Wij streven ernaar om in het online portaal een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan NVB je de toegang tot de App ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan NVB.


ARTIKEL 11: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID
a. Het beoefenen van sport kan risicos met zich meebrengen. Je dient zelf in te schatten wat je aan kunt. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan bij iemand langs te gaan en deskundig advies in te winnen van een arts of fysiotherapeut.

b. NVB en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt.


ARTIKEL 12: KLACHTEN
a. Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met onze App mensen toegang geven tot onze services.
Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag.

ARTIKEL 13: PERSOONSGEGEVENS
a. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. NVB verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Om andere mensen te motiveren maken wij gebruik van voortgang foto's die in het profiel staan van onze members. Deze gebruiken wij voor commerciele doeleinden.

ARTIKEL 14: CONTACTGEGEVENS NVB KLANTENSERVICE
a. De contactgegevens van onze klantenservice zijn:
E-mail: info@naomyvanbeem.com

b. Voor veel informatie kun je daarnaast terecht op de website van NVB: www.Naomyvanbeem.com


Loading, please wait...
Loading, please wait...
Saving......
Saving......